LINE ID: 081233979

ปักหมุด

ผ่านการตรวจโดยรองปลัดกระทรวงคมนาคม

รองปลัดกระทรวงคมนาคมและอธิบดี ได้ขอชื่นชมแท็กซี่ OK

ด้วยในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 รองปลัดกระทรวงคมนาคมและอธิบดี ได้ขอชื่นชมแท็กซี่ OK ซึ่งกรมขนส่งทางบก ได้ออกวิธีปฏิบัติในการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบร[…]