ผ่านการตรวจโดยรองปลัดกระทรวงคมนาคม

รองปลัดกระทรวงคมนาคมและอธิบดี ได้ขอชื่นชมแท็กซี่ OK

ด้วยในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 รองปลัดกระทรวงคมนาคมและอธิบดี ได้ขอชื่นชมแท็กซี่ OK ซึ่งกรมขนส่งทางบก ได้ออกวิธีปฏิบัติในการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกขนส่งผู้โดยสารไม่เกินเจ็ดคน และรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป รถที่นำมาจดทะเบียนต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย “รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560” พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ได้แก่

1. เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)

2. กล้องบันทึกภาพ (CCTV) ระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน (SOS)

3. ต้องมีและใช้แอฟพลิเคชั่นในการเรียกใช้บริการผ่านศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ที่กรมขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ

ตามกฎระเบียบกระทรวง ฯ ดังกล่าว รถแท็กซี่ของสหกรณ์ ฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 2 คัน เป็นลำดับแรกของจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวง ฯ อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ได้กล่าวชื่นชมและยินดีกับสหกรณ์ ฯ ที่ปฏิบัติตามกฎซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแก่ผู้โดยสารและยกระดับแท็กซี่ของไทย

รองปลัดกระทรวงคมนาคมและอธิบดี ได้ขอชื่นชมแท็กซี่ OK