ตารางแสดงอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง สำหรับแท็กซี่มิเตอร์ภูมิภาค

อัตราค่าโดยสารแท็กซี่ ของสหกรณ์แท็กซี่เชียงราย คิดตามมิเตอร์ซึ่งคำนวณจากระยะทางที่รถวิ่ง ตามตารางที่แสดงด้านล่าง หรือผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการแบบเหมารายวันได้ โดยติดต่อผ่าน Call Center สหกรณ์แท็กซี่เชียงราย 0812339797

ระยะทางไม่เกิน (กม.)

(UP TO) (KM)

ค่าโดยสาร (บาท)

FARA (BAHT)

2.00

2.30

2.67

3.00

3.33

3.67

4.00

4.33

4.67

5.00

5.33

5.67

6.00

6.33

6.67

7.00

7.33

7.67

8.00

8.33

8.67

9.00

9.33

9.67

10.00

10.20

10.40

10.60

10.80

11.00

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

ระยะทางไม่เกิน (กม.)

(UP TO) (KM)

ค่าโดยสาร (บาท)

FARA (BAHT)

11.20

11.40

11.60

11.80

12.00

12.20

12.40

12.60

12.80

13.00

13.20

13.40

13.60

13.80

14.00

14.20

14.40

14.60

14.80

15.00

15.20

15.40

15.60

15.80

16.00

16.20

16.40

16.60

16.80

17.00

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

158

ระยะทางไม่เกิน (กม.)

(UP TO) (KM)

ค่าโดยสาร (บาท)

FARA (BAHT)

17.20

17.40

17.60

17.80

18.00

18.20

18.40

18.60

18.80

19.00

19.20

19.40

19.60

19.80

20.00

20.20

20.40

20.60

20.80

21.00

21.20

21.40

21.60

21.80

22.00

22.20

22.40

22.60

22.80

23.00

160

162

164

166

168

170

172

174

176

178

180

182

184

186

188

190

192

194

196

198

200

202

204

206

208

210

212

214

216

218

ระยะทางไม่เกิน (กม.)

(UP TO) (KM)

ค่าโดยสาร (บาท)

FARA (BAHT)

23.20

23.40

23.60

23.80

24.00

24.20

24.40

24.60

24.80

25.00

50.00

100.00

150.00

200.80

250.80

300.80

350.80

401.80

451.80

501.80

551.80

601.80

651.80

701.80

751.80

801.80

851.80

901.80

951.80

1001.80

220

222

224

226

228

230

232

234

236

238

488

988

1,488

1,996

2,496

2,996

3,496

4,006

4,506

5,006

5,506

6,006

6,506

7,006

7,506

8,006

8,506

9,006

9,506

10,006

อัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ TAXI-METTER RATE

อัตราค่าโดยสาร ของสหกรณ์แท็กซี่เชียงราย อ้างอิงตามระยะทางที่ให้บริการ

ระยะทาง

ค่าบริการ

ระยะทาง  2 กม. แรก 40.00   บาท
เกินกว่า กม. ที่ 2 – 10 6.00  บาท/กม.
เกินกว่า กม.ที่ 10 ขึ้นไป 10.00   บาท

**หมายเหตุ

กรณีรถเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6กม./ชม ค่าโดยสาร 1.00 บาท/นาที
กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสาร เพิ่ม 20.00 บาท

อัตราค่าบริการ อ้างอิงจาก กรมการขนส่งทางบก